این مانگا پس از دریافت سفارش در بازه 10-20 روزه آماده شده و سپس ارسال میشود.
 
  • این نسخه مانگا میباشد